Privaatsuspoliitika ja tingimused

 • Müügilepingust taganemine
   • Füüsilisest isikust Ostjal on õigus taganeda müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates ostu sooritamisest. Teenuse tarbimist tõendab Ostja külastus Müüja ruumides või esitades kinkekaardi koodi broneerimisel ja mitte kohale ilmudes. Müügilepingust taganemiseks peab Ostja esitama Müüjale nimetatud tähtaja jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse, milles Ostja märgib, kas ta soovib läbi lepingust taganemise saada Müüjalt tagasi Teenuse hinna või vahetada ostetud Teenus mõne muu Müüja poolt pakutava Teenuse vastu. Taganemisõiguse kasutamiseks võib Ostja kasutada Tingimuste 14 päevane taganemisõigus all olevat taganemisavalduse näidet. Ostja loetakse asja tagastamise kohustuse tähtaegselt täitnuks, kui ta on lepingu esemeks olnud asja tagasi saatnud 14 päeva jooksul taganemisavalduse tegemise päevast.
   • Füüsilisest isikust Ostjal puudub õigus Tingimuste p 6.2. alusel müügilepingust
    taganeda, kui müügilepingu objektiks olevaks Kaubaks on:
   • Teenus, mis on valmistatud, arvestades Ostja isiklikke vajadusi;
   • Teenus, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada, mis on kiiresti riknev või
    mille kasutamistähtaeg on möödunud.
   •  
 • Pretensioonide esitamise kord ja Müüja vastutus Teenuse mittevastavuse puhul
   • Pretensioonide esitamise õigus
   • Müüja vastutab Teenuse lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad Teenuse tarbimise ajal. Teenuse osutamisel Ostjale eeldatakse, et Teenust osutati vastavalt nõuetele. Vastava eelduse ümberlükkamine on Ostja kohustus. Pretensiooni esitamise korral kannab Teenuse asendamisega seotud kulud, eelkõige töö- ja materjalikulud alati Müüja (VÕS § 222 lg 4).
     • Teenuse puuduse ilmnemisel palume lõpetada kohselt Teenuse tarbimine.
     • Puudusega Teenuse puhul on Ostjal õigus esitada Müüjale kaebus. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates Teenuse puuduse avastamisest. Teenuse nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@thaianamassage.com pretensiooni, kus on märgitud Ostja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. Pretensioonide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad Kauba ostmist. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja probleemi lahendamata jätta.
     • Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
     • Müüja ei vastuta Teenuse puuduste eest, mis on tekkinud Teenuse otstarbele mittevastava kasutamise või tarbimise tõttu.
     • Ostjal on õigus nõuda Müüjalt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja Teenuse eest raha tagasi nõuda, kui Müüjal ei ole võimalik Teenuse kvaliteeti parandada või asendada; Teenuse kvaliteedi parandamine või asendamine ebaõnnestub; Müüja ei ole Teenuse puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud ja Ostjale on sellest tingituna tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi
     • Ostjal on võimalik Teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral, tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda
     • Lepingu ülesütlemise korral tagastatakse Ostjale lepingu alusel saadu 14 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.
   • Müüja vastutus Teenuse mittevastavuse puhul
     • Müüja ei vastuta Teenuse puuduste eest, mis on tekkinud Teenuse otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
     • Lisaks müügigarantiist tulenevatele õigustele on Ostjal ka muud seadusest tulenevad õigused. Ostjal on võimalik Teenuse lepingutingimuste mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.
     • Lepingu ülesütlemise korral tagastatakse Ostjale lepingu alusel saadu 14 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.
   1. Tingimuste muutmine, vaidluste lahendamine
     • Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest koduleheküljel www.thaianamassage.com. Kui Ostja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele Ostja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi,v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.
     • Tingimuste osapooled vastutavad teineteise ees Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest või teenuse mittekasutamise eest juhul, kui kahju või teenuse mittekasutamine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
     • Ostjal on Müüja e-poe osas tekkinud pretensioonide korral õigus edastada need e-posti teel info@thaianamassage.com või helistada telefonil +372 66 00 101
     • Kui Müüja on keeldunud Ostja kaebust lahendamast või Ostja ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Ostja esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse. Kohtusse pöördumise korral on Ostja ja Müüja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Müüja asukohajärgse kohtu.
   2. Isikuandmete töötlemine
     • Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid emaili kohaletoimetamiseks. Isikuandmeid edastatakse vaid vajalikul määral tellitud teenuste täitmiseks.
     • Thaiana Massaažisalong veebipoel on õigus kasutada Ostja emaili aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Ostjale.
     • Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
     • Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Ostja on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel.
     • Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Müüjal ligipääs.
   3. Privaatsuspoliitika www.thaianamassage.com isikuandmete vastutav töötleja on Mironic Invest OÜ registrikoodiga 12063879, asukohaga Koidu 62, Tallinn 10129, Eesti, tel +372 6600101 ja e-kiri info@thaianamassage.com. Mironic Invest OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ -le.

  Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  nimi, telefoninumber ja emaili aadress, pangakonto;
  elektroonilise kinnituse kohaletoimetamise emaili aadress;
  kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  klienditoe andmed.

   1. Millisel eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
     • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
   2. Õiguslik alus
     • Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
   3. Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks:
     • klienditugi ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks;
     • raamatupidamine;
     • infotehnoloogia teenuste pakkujad veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks;
     • isikust lähtuvate teenuste osutamine, kui see on hädavajalik teenuse osutamiseks.
   4. Turvalisus ja andmetele ligipääs
     • Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
   5. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
     • Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.
   6. Nõusoleku tagasivõtmine
     • Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.
   7. Säilitamine
     • Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
     • Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
   8. Kustutamine
     • Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.
   9. Ülekandmine
     • E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.
   10. Otseturustusteated
     • E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide ja sellest teada anda. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).
   11. Vaidluste lahendamine

  Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel tel +372 66 00 101 ja e-kiri info@thaianamassage.com. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

  Thaiana Massaažisalong (Mironic Invest OÜ)

  Reg kood 12063879

  Koidu 62, Tallinn, 10122

  Telefon: +372 66 00 101

  Email: info@thaianamassage.com

   

   1. Müügitingimused
     • Käesolevad Mironic Invest OÜ, edaspidi Thaiana massažisalong veebilehe/e-poe, müügitingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil www.thaianamassage.com asuva Thaiana massažisalong veebilehe/e-poe (edaspidi e-poe) haldaja, kelleks on Mironic Invest OÜ (registrikood 12063879, asukoht Koidu 62, Tallinn, 10122, Eesti, e-post info@thaianamassage.com, edaspidi Müüja), ja e-poe eraisikust kui ka juriidilisest isikust kasutaja (edaspidi Ostja) vahelisi e-poe kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid.
     • Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Thaiana Massaažisalong veebilehe/e-poe vahendusel teenuste ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
     • Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral lähtutakse prioriteetsuse määramisel müügilepingust.
     • Thaiana Massaažisalong on õigustatud Thaiana Massaažisalong e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.thaianamassage.com kaudu.
   2. Hinnad
     • Kõikide e-poes müüdavate teenuste (edaspidi Kaup) hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.
     • Teenuse hind ja Teenuse saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne Teenuse hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.
     • Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning broneeritud Teenus teenus osutamata kui Teenust ei ole ajutiselt või lõplikult võimalik osutada, Teenuse hinda või omadusi on e-poes kuvatud süsteemivea tõttu valesti.
     • Kui Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võetakse Ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa juhul, kui Ostja on jõudnud Teenuse eest ettemaksu teha.
   3. Ostukorv ja müügilepingu sõlmimine
     • Ostja poolt e-poest välja valitud Teenuse müügitehingu sooritamiseks tuleb Ostjal esmalt lisada soovitav Teenus virtuaalsesse ostukorvi (edaspidi Ostukorv), klikkides selleks teenuse tooteinfo leheküljel asuvale lisamise nuple, vastavalt 1 haaval või suurema kogusega. Juhul, kui Ostja soovib sama müügitehingu raames osta veel Teenuseid, peab ta eelkirjeldatud toimingu sooritama iga tema poolt soovitava Teenuse puhul.
     • Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
     • Tellimuse vormistamise jätkamiseks tuleb sisestada kontaktandmed, sest selle informatsiooni alusel edastatakse elektrooniline tõend Teenuse ostmisest emailiga.
     • Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa tasumist Maksekeskuse makseliidese kaudu.
   4. Müügilepingu eest tasumine
     • Pangalingiga-E-poes saab tasuda Teenuse eest järgnevate pankade pangalingi kaudu: Swedbank, SEB, Coop, LHV ja Luminor
     • Mironic Invest OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja edastame maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-ile
   5. Teenuse osutamine
     • Müüja kohustub pärast Lepingu jõustumise informatsiooni saamist tagama müügitehingus sätestatud Teenuseid täitmise müügitehingus märgitud kuupäeval, kella-aegadel, mahus, Ostja poolt valitud ruumides.
     • Müüja kohustub võimaldama Ostja poolt valitud ja tasutud Teenuse aega, mahtu, ruumi muutma, kui selleks on vakantsi.
     • Ostja peab jälgima tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi Teenuse informatsiooni ja elektroonilise kinnituse edastamisel.
   6. Müügilepingust taganemine
     • Füüsilisest isikust Ostjal on õigus taganeda müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates ostu sooritamisest. Teenuse tarbimist tõendab Ostja külastus Müüja ruumides või esitades kinkekaardi koodi broneerimisel ja mitte kohale ilmudes. Müügilepingust taganemiseks peab Ostja esitama Müüjale nimetatud tähtaja jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse, milles Ostja märgib, kas ta soovib läbi lepingust taganemise saada Müüjalt tagasi Teenuse hinna või vahetada ostetud Teenus mõne muu Müüja poolt pakutava Teenuse vastu. Taganemisõiguse kasutamiseks võib Ostja kasutada Tingimuste 14 päevane taganemisõigus all olevat taganemisavalduse näidet. Ostja loetakse asja tagastamise kohustuse tähtaegselt täitnuks, kui ta on lepingu esemeks olnud asja tagasi saatnud 14 päeva jooksul taganemisavalduse tegemise päevast.
     • Füüsilisest isikust Ostjal puudub õigus Tingimuste p 6.2. alusel müügilepingust
      taganeda, kui müügilepingu objektiks olevaks Kaubaks on:
     • Teenus, mis on valmistatud, arvestades Ostja isiklikke vajadusi;
     • Teenus, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada, mis on kiiresti riknev või
      mille kasutamistähtaeg on möödunud.
     •  
   7. Pretensioonide esitamise kord ja Müüja vastutus Teenuse mittevastavuse puhul
     • Pretensioonide esitamise õigus
     • Müüja vastutab Teenuse lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad Teenuse tarbimise ajal. Teenuse osutamisel Ostjale eeldatakse, et Teenust osutati vastavalt nõuetele. Vastava eelduse ümberlükkamine on Ostja kohustus. Pretensiooni esitamise korral kannab Teenuse asendamisega seotud kulud, eelkõige töö- ja materjalikulud alati Müüja (VÕS § 222 lg 4).
       • Teenuse puuduse ilmnemisel palume lõpetada kohselt Teenuse tarbimine.
       • Puudusega Teenuse puhul on Ostjal õigus esitada Müüjale kaebus. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates Teenuse puuduse avastamisest. Teenuse nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@thaianamassage.com pretensiooni, kus on märgitud Ostja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus. Pretensioonide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad Kauba ostmist. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja probleemi lahendamata jätta.
       • Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
       • Müüja ei vastuta Teenuse puuduste eest, mis on tekkinud Teenuse otstarbele mittevastava kasutamise või tarbimise tõttu.
       • Ostjal on õigus nõuda Müüjalt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja Teenuse eest raha tagasi nõuda, kui Müüjal ei ole võimalik Teenuse kvaliteeti parandada või asendada; Teenuse kvaliteedi parandamine või asendamine ebaõnnestub; Müüja ei ole Teenuse puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud ja Ostjale on sellest tingituna tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi
       • Ostjal on võimalik Teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral, tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda
       • Lepingu ülesütlemise korral tagastatakse Ostjale lepingu alusel saadu 14 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.
     • Müüja vastutus Teenuse mittevastavuse puhul
       • Müüja ei vastuta Teenuse puuduste eest, mis on tekkinud Teenuse otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
       • Lisaks müügigarantiist tulenevatele õigustele on Ostjal ka muud seadusest tulenevad õigused. Ostjal on võimalik Teenuse lepingutingimuste mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.
       • Lepingu ülesütlemise korral tagastatakse Ostjale lepingu alusel saadu 14 päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.
   1. Tingimuste muutmine, vaidluste lahendamine
     • Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest koduleheküljel www.thaianamassage.com. Kui Ostja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Müüja vahelisele õigussuhtele Ostja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi,v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.
     • Tingimuste osapooled vastutavad teineteise ees Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest või teenuse mittekasutamise eest juhul, kui kahju või teenuse mittekasutamine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
     • Ostjal on Müüja e-poe osas tekkinud pretensioonide korral õigus edastada need e-posti teel info@thaianamassage.com või helistada telefonil +372 66 00 101
     • Kui Müüja on keeldunud Ostja kaebust lahendamast või Ostja ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Ostja esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse. Kohtusse pöördumise korral on Ostja ja Müüja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Müüja asukohajärgse kohtu.
   2. Isikuandmete töötlemine
     • Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid emaili kohaletoimetamiseks. Isikuandmeid edastatakse vaid vajalikul määral tellitud teenuste täitmiseks.
     • Thaiana Massaažisalong veebipoel on õigus kasutada Ostja emaili aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Ostjale.
     • Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
     • Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Ostja on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel.
     • Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Müüjal ligipääs.
   3. Privaatsuspoliitika www.thaianamassage.com isikuandmete vastutav töötleja on Mironic Invest OÜ registrikoodiga 12063879, asukohaga Koidu 62, Tallinn 10129, Eesti, tel +372 6600101 ja e-kiri info@thaianamassage.com. Mironic Invest OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ -le.

  Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  nimi, telefoninumber ja emaili aadress, pangakonto;
  elektroonilise kinnituse kohaletoimetamise emaili aadress;
  kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  klienditoe andmed.

   1. Millisel eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
     • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
   2. Õiguslik alus
     • Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
   3. Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks:
     • klienditugi ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks;
     • raamatupidamine;
     • infotehnoloogia teenuste pakkujad veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks;
     • isikust lähtuvate teenuste osutamine, kui see on hädavajalik teenuse osutamiseks.
   4. Turvalisus ja andmetele ligipääs
     • Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
   5. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
     • Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.
   6. Nõusoleku tagasivõtmine
     • Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.
   7. Säilitamine
     • Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
     • Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
   8. Kustutamine
     • Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.
   9. Ülekandmine
     • E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.
   10. Otseturustusteated
     • E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide ja sellest teada anda. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).
   11. Vaidluste lahendamine

  Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel tel +372 66 00 101 ja e-kiri info@thaianamassage.com. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

  Thaiana Massaažisalong (Mironic Invest OÜ)

  Reg kood 12063879

  Koidu 62, Tallinn, 10122

  Telefon: +372 66 00 101

  Email: info@thaianamassage.com

   

  [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]